Co uwzględnić w reklamacji listu poleconego

Pytanie

Wysłałam paczkę listem poleconym ekonomicznym za 8,50 zł. Paczka zaginęła, na poczcie uzyskałam informację, że w ciągu 14 dni mogę złożyć reklamacje. Moje pytanie jest takie: co mam uwzględnić w reklamacji i o jaką kwotę mogę się starać jako odszkodowanie?

Odpowiedź

Z tytułu utracenia przesyłki poleconej istnieje możliwość złożenia reklamacji po upływie 14 dni od dnia jej nadania. Reklamację taką można złożyć w formie ustnej lub pisemnej (w każdej placówce Poczty Polskiej), bądź elektronicznej – poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line. Reklamacja powinna zawierać oczywiście odpowiednie elementy, aby mogła zostać rozpatrzona przez operatora pocztowego: imię i nazwisko lub nazwa reklamującego, adres do korespondencji reklamującego, jego podpis, datę sporządzenia reklamacji, przedmiot reklamacji, datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej, numer dokumentu potwierdzającego nadanie (w przypadku jego posiadania), uzasadnienie reklamacji, wykaz załączonych dokumentów oraz kwotę odszkodowana (jeżeli oczywiście reklamujący żąda jego wypłaty). Wykaz dokumentów, które powinny zostać dołączone do reklamacji, w zależności od jej podstaw, znajduje się w § 3. 1. I § 3.2. Rozporządzenia Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej*. W przypadku niedołączenia do reklamacji wymaganych dokumentów, bądź wykrycia przez operatora innych braków, może on wezwać reklamującego do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Niedostosowanie się do tego terminu spowoduje z kolei pozostawienie skargi bez rozpoznania. Operator pocztowy obowiązany jest niezwłocznie reklamację rozpatrzyć oraz w ciągu 30 dni udzielić na nią odpowiedzi. Niewywiązanie się przez operatora we wskazanym terminie z tego obowiązku skutkuje uznaniem reklamacji. Natomiast w przypadku odrzucenia reklamacji, klientowi przysługuje odwołanie, które może wnieść w terminie 14 dni od doręczenia mu odmowy. W przypadku odrzucenia reklamacji, klientowi przysługuje odwołanie, które może wnieść w terminie 14 dni od doręczenia mu odmowy.

W omawianym przypadku odszkodowanie przy uznaniu reklamacji wypłacone zostanie w kwocie żądanej przez reklamującego, jednakże nie większej niż pięciokrotność opłaty uiszczonej za przesyłkę.