Odszkodowanie za utraconą paczkę z allegro

Pytanie

Sprzedałem około miesiąc temu na allegro procesor za 250zł, kupujący wybrał paczkę pocztową priorytetową i niestety paczka zaginęła. Poczta Polska rozkłada ręce, ponieważ przesyłka nie była ubezpieczona, kupujący żąda zwrotu pieniędzy, a jak nie to straszy policją.
Co mam robić oddać pieniądze czy nie? W aukcji zaznaczona była również opcja z wysyłką ubezpieczoną kosztowało to 5 zł więcej, ale kupujący wybrał opcję bez.

Odpowiedź

Zaginięcie paczki pocztowej priorytetowej jako przesyłki rejestrowanej pozwala na złożenie reklamacji z tytułu niewykonania usługi pocztowej. Uznanie takowej reklamacji skutkować będzie wypłatą odpowiedniego odszkodowania. W wypadku paczki pocztowej będzie to kwota żądana przez nadawcę, jednakże nie większa niż dziesięciokrotność uiszczonej za jej nadanie opłaty. Brak ubezpieczenia przesyłki nie ma wpływu na istnienie uprawnienia do odszkodowania.

Reklamację taką można złożyć w każdej placówce Poczty Polskiej w formie ustnej lub pisemnej, elektronicznej – poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line. Reklamacja powinna zawierać oczywiście odpowiednie elementy, aby mogła zostać rozpatrzona przez operatora pocztowego: imię nazwisko/nazwa reklamującego, adres do korespondencji reklamującego, jego podpis, datę sporządzenia reklamacji, przedmiot reklamacji, datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej, numer dokumentu potwierdzającego nadanie (w przypadku jego posiadania), uzasadnienie reklamacji, wykaz załączonych dokumentów oraz kwotę odszkodowana (jeżeli oczywiście reklamujący żąda jego wypłaty). Wykaz dokumentów, które powinny zostać dołączone do reklamacji, w zależności od jej podstaw, znajduje się w § 3. 1. I § 3.2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej*. W przypadku niedołączenia do reklamacji wymaganych dokumentów, bądź wykrycia przez operatora innych braków, może on wezwać reklamującego do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Niedostosowanie się do tego terminu spowoduje z kolei pozostawienie skargi bez rozpoznania. Operator pocztowy obowiązany jest niezwłocznie reklamację rozpatrzyć oraz w ciągu 30 dni udzielić na nią odpowiedzi. Niewywiązanie się przez operatora we wskazanym terminie z tego obowiązku skutkuje uznaniem reklamacji. Natomiast w przypadku odrzucenia reklamacji, klientowi przysługuje odwołanie, które może wnieść w terminie 14 dni od doręczenia mu odmowy.

Co do żądania zwrotu pieniędzy przez kupującego należy rozważyć, czy jest on w podanym stanie faktycznym konsumentem czy zwykłym kupującym. Jeżeli sprzedawca nie jest przedsiębiorcą (tym samym kupujący nie jest konsumentem), to ryzyko utraty czy też uszkodzenia rzeczy obciąża kupującego już od chwili wydania przez sprzedającego przewoźnikowi rzeczy. Co oznacza, że sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu otrzymanej za rzecz zapłaty. W wypadku jednak, gdy sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupujący konsumentem – sprzedawca ponosi ryzyko, aż do otrzymania przez konsumenta rzeczy kupionej, o ile tylko miał wpływ na wybór przewoźnika. W podanym stanie faktycznym nie ulega wątpliwości, że sprzedający niejako narzucił przewoźnika, bez znaczenia pozostaje fakt, że była możliwość zakupu ubezpieczenia przez kupującego. Dodatkowo zaznaczenia wymaga fakt, że w przedstawionej sytuacji kupujący może dochodzić swoich roszczeń wobec kupującego jedynie na drodze cywilnej (np. wytaczając powództwo do sądu). W podanej sytuacji nie mamy bowiem do czynienia z przestępstwem ani wykroczeniem po stronie sprzedającego.