Reklamacja paczki priorytetowej

Pytanie

Ponad dwa tygodnie temu wysłałam paczkę priorytetową, nie dostałam żadnego potwierdzenia i paczka wciąż nie dotarła do adresata. Napisałam już skargę i zastanawiam się czy jest jakakolwiek szansa, że odzyskam paczkę albo dostanę jakiekolwiek odszkodowanie?

Odpowiedź

Paczką pocztową jest przesyłka rejestrowana, która nie jest przesyłką listową. Jeżeli więc nadano paczkę, to musiało zostać wydane potwierdzenie nadania, a nadawcy przysługuje w takim wypadku odszkodowanie w przypadku uznania przez operatora pocztowego reklamacji. Jeżeli jednak nadawca potwierdzenia nie otrzymał, to oznacza to, że przesyłka nie została wysłana przez nadawcę w formie paczki, a w formie przesyłki nierejestrowanej. W takim wypadku możliwe jest jedynie złożenie skargi. Skarga powinna być złożona nie później niż 30 dni od dnia nadania przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że najwcześniej skargę taką można złożyć piątego dnia od jej nadania (w przypadku przesyłki priorytetowej). Operator pocztowy zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca. Gdyby termin miał się przedłużyć, Poczta Polska informuje o tym skarżącego, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Skarga musi odpowiadać wymogom formalnym; skarżący powinien zawrzeć w niej nie tylko uzasadnienie ale i swoje imię, nazwisko, adres, podpis oraz datę jej złożenia. Z tytułu złożenia skargi nie przysługuje jednak odszkodowanie. Ewentualnych roszczeń z powodu wystąpienia szkody można dochodzić w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi. W takim wypadku nadawca winien jest jednak wykazać szkodę, jej wysokość oraz związek z niewykonaniem usługi pocztowej przez operatora pocztowego.