Reklamacja przesyłki listowej nierejestrowanej

Pytanie

Wysłałam priorytetem paczkę, która została zaliczona przez pracownika poczty jako przesyłka listowa. W związku z tym nie mam żadnego potwierdzenia jej nadania. Minęły już trzy tygodnie, a list priorytetowy nadal nie doszedł do adresata. Przesyłka miała trafić do miasta obok, więc pojechałam do obu oddziałów poczty: do tego, skąd wysyłałam przesyłkę i do tego, gdzie miała dojść przesyłka. W żadnym z nich nie uzyskałam jednak pożądanych informacji, tylko stwierdzenia, że widocznie przesyłka zaginęła i mogę poszukiwać jej na własną rękę, ponieważ takich przesyłek się nie rejestruje, więc poczta za nie nie odpowiada.

Odpowiedź

Niestety, nie jest możliwe reklamowanie niedostarczonych, bądź opóźnionych w doręczeniu przesyłek nierejestrowanych, nawet jeżeli były one opatrzone znaczkiem priorytetowym. W sytuacji, gdy klient nadał przesyłkę nierejestrowaną i w związku z tym nie ma potwierdzenia jej nadania, może natomiast złożyć skargę. Nie jest on jednak z tytułu złożenia skargi uprawniony do otrzymania odszkodowania. Skargę można złożyć pisemnie lub ustnie (w dowolnym oddziale operatora pocztowego), poprzez formularz on-line, a także faksem. Powinna zostać złożona nie później niż w ciągu 30 dni od dnia nadania przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że najwcześniej skargę taką można złożyć piątego dnia od jej nadania (w przypadku przesyłki priorytetowej). Powszechny operator pocztowy zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż po upływie 30 dni od jej złożenia. Gdyby termin miał się przedłużyć, operator ten informuje skarżącego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy. Składana skarga musi odpowiadać wymogom formalnym; skarżący powinien zawrzeć w niej nie tylko uzasadnienie ale i swoje imię, nazwisko, adres, podpis oraz datę jej złożenia. Gdyby jednak nadawca poniósł szkodę wskutek niedostarczenia lub opóźnionego dostarczenia przesyłki, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, ciąży na nim jednak przy tym ciężar wykazania istnienia tejże szkody, jej wysokości oraz związku z niewykonaniem usługi pocztowej przez operatora pocztowego.