Wysokość odszkodowania od Poczty Polskiej za przesyłkę

Pytanie

Mija 20 dni jak zaginęła moja przesyłka, w której była umowa, jaką miałem podpisać i odesłać do zleceniodawcy. Miałem na to 14 dni. Czas minął, przesyłka nie dotarła i nie dostałem tego zlecenia! Mogłem zarobić 60.000 zł, ale przesyłka zaginęła! Posiadam numer nadania, potwierdzenie i nic więcej! Czy Poczta Polska jest obowiązana oddać mi utracony przez nich zarobek?

Odpowiedź

W przypadku zaginięcia przesyłek rejestrowanych istnieje możliwość złożenia reklamacji. W przypadku jej uznania reklamujący uzyskuje wskazaną przez siebie, jednakże nie większą niż wskazaną w przepisach, kwotę odszkodowania. Jako, że minęło 14 dni od nadania przesyłki, uprawnienie do złożenia reklamacji uaktualniło się. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za utratę przesyłki poleconej odszkodowanie przysługuję w wysokości wskazanej przez reklamującego, jednakże nie wyższej niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki przez Pocztę Polską jako poleconej.

Reklamację taką można złożyć w każdej placówce Poczty Polskiej w formie ustnej lub pisemnej, elektronicznej – poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza on-line. Reklamacja powinna zawierać oczywiście odpowiednie elementy, aby mogła zostać rozpatrzona przez operatora pocztowego: imię nazwisko/nazwa reklamującego, adres do korespondencji reklamującego, jego podpis, datę sporządzenia reklamacji, przedmiot reklamacji, datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej, numer dokumentu potwierdzającego nadania (w przypadku jego posiadania), uzasadnienie reklamacji, wykaz załączonych dokumentów oraz kwotę odszkodowana (jeżeli oczywiście reklamujący żąda jego wypłaty). Wykaz dokumentów, które powinny zostać dołączone do reklamacji, w zależności od jej podstaw, znajduje się w § 3. 1. I § 3.2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej*. W przypadku niedołączenia do reklamacji wymaganych dokumentów, bądź wykrycia przez operatora innych braków, może on wezwać reklamującego do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Niedostosowanie się do tego terminu spowoduje z kolei pozostawienie skargi bez rozpoznania. Operator pocztowy obowiązany jest niezwłocznie reklamację rozpatrzyć oraz w ciągu 30 dni udzielić na nią odpowiedzi. Niewywiązanie się przez operatora we wskazanym terminie z tego obowiązku skutkuje uznaniem reklamacji. Natomiast w przypadku odrzucenia reklamacji, klientowi przysługuje odwołanie, które może wnieść w terminie 14 dni od doręczenia mu odmowy.